UDK 341:341.123
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 209-233
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 27 Nov 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Odgovornost međunarodnih organizacija u svetlu rada komisije za međunarodno pravo UN

Nikolić Mina (Autor je student četvrte godine osnovnih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), minkanikolic@gmail.com

Ovim radom analizira se Nacrt članova o odgovornosti međunarodnih organizacija za protivpravne akte, Komisije za međunarodno pravo UN, od 2011. godine. Pitanje pravne prirode akata međunarodnih organizacija bilo je predmet žustrih debata teoretičara međunarodnog prava tokom decenija. U savremenim međunarodnim odnosima i međunarodnom sistemu koji funkcioniše prvenstveno stupanjem nacionalnih država u međusobne odnose kao i na sve većem uključivanju međunarnodnih organizacija koje su od njih nastale, uočava se da su ove međunarodne, kako vladine, tako i nevladine organizacije, preuzele mnoge funkcije koje su ranije bile isključivo u domenu država. Čijenica je da neke međunarodne organizacije (UN, EU) utvrđuju univerzalne standarde za većinu oblasti života, te samim tim utiču na smanjenje nezavisnosti u odlučivanju od strane država. Neke međunarodne organizacije u međuvremenu su porasle kao i njihov autoritet i moć čime su dobile nove važne uloge koje njihovi osnovači nisu mogli da predvide. Zbog toga i ne iznenađuje činjenica da postoji rastuća potreba da se međunarodne organizacije pozovu na odgovornost za svoje aktivnosti. Interes za različitim formama odštete porastao je istovremeno od trenutka kada su negativni efekti njihovog delovanja postali očigledni. Namera autora ovog članka je osvrt na Nacrt članova o odgovornosti međunarodnih organizacija koji je Komisija za međunarodno pravo UN predstavila na drugom čitanju 26.04.2011, a koji predstavlja dalji korak u pravcu kodifikacije pravila o odgovornosti subjekata međunarodnog prava i ima značajne implikacije kako za međunarodno javno pravo, tako i za budući odnos snaga između subjekata međunarodnog prava. Poseban akcenat stavlja se na pojedine članove Nacrta koji otvaraju mogućnost za različita tumačenja, a samim tim i praktične probleme prilikom, na prvom mestu karakterizacije da li je neko ponasanje uopšte protivpravno sa stanovišta medjunarodnog prava, a zatim i atribucije tog ponašanja predmetnoj međunarodnoj organizaciji, kao i pravnih posledica koje iz toga proizilaze.

Ključne reči: međunarodne organizacije, negativni efekti delovanja, odgovornost, Nacrt članova o odgovornosti međunarodnih organizacija, kodifikacija pravila o odgovornosti subjekata međunarodnog prava, Komisija za međunarodno pravo UN