UDK 339.9(510)(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 36-54
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 08 Nov 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Ekonomski odnosi Kine i Evropske unije

Antevski Miroslav (Viši naučni saradnik), miroslav@diplomacy.bg.ac.rs
Jelisavac Trošić Sanja (MA, istraživač saradnik), sanja@diplomacy.bg.ac.rs
Rapaić Stevan (MA, istraživač saradnik), stevan@diplomacy.bg.ac.rs

Dominantan deo ukupnih odnosa između Kine i Evropske unije je robna trgovina, u kojoj Kina ima pozitivan saldo. Trgovina uslugama značajno je iza robne trgovine, u kojoj Evropska unija ima pozitivan saldo, i ima veliki potencijal za povećanje obima trgovine. Tokovi FDI između ove dve velike ekonomije takođe su značajno iza robne trgovine, ne prate tokove roba, a stok FDI Evropske unije u Kini mnogo je veći od stoka FDI Kine u Evropskoj uniji. Nezvanična podela, koja postoji u Evropskoj uniji (stare i nove zemlje članice EU), ogleda se u njihovim pojedinačnim odnosima sa Kinom. Dominantnu ulogu ima Nemačka, koju slede Francuska i Velika Britanija. Među novim članicama, određen uspeh u razvoju ekonomskih odnosa sa Kinom imaju Poljska, Mađarska i Rumunija.

Ključne reči: Kina, Evropska unija, trgovina, usluge, investicije