UDK 94(497.11)“1914/1918“; 327(497.11)“2014“
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 5-23
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 May 2014
Prihvaćeno: 14 Jun 2014

ZAPADNE ZEMLJE O OKOLNOSTIMA I UZROCIMA IZBIJANJA PRVOG SVETSKOG RATA

Petrović Dragan (Dr Dragan Petrović je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu), draganp@diplomacy.bg.ac.rs
Janković Slobodan (Mr Slobodan Janković je istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), slobodan@diplomacy.bg.ac.rs

Stogodišnjica Prvog svetskog rata je prilika za širenje masovne propagande koja će imati svoje političke ciljeve u savremenoj Evropi. To može biti nova prilika da se Srbija proglasi krivom za veliku pustoš i razaranje u Evropi. Zapadni autori, najviše sa engleskog govornog područja, koriste nenaučne metode da bi ispunili političke ciljeve svojih vlada u nameri da okrive Srbiju i Rusiju. Srbija treba odmah da dela kako bi sprečila ono što može biti dodatni argument za dalju dezintegraciju Srbije na severni deo i eventualno Rašku oblast.

Ključne reči: Prvi svetski rat, Srbija, Podunavlje, Velika Britanija, Francuska, SAD, Italija, propaganda, istorija