UDK 341.217.04(4-672EU):336.69
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 179-190
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Mar 2014
Prihvaćeno: 25 Apr 2014

GDE JE MESTO EVROPSKOG PARLAMENTA U BUDŽETSKOJ POLITICI EVROPSKE UNIJE?

Grčić Dubravka (Doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu), dudagrcic@yahoo.com

U vremenu kada se često otvara pitanje opstanka Evropske unije, bilo zbog urođenih ili nastalih anomalija njenog političkog sistema i međuinstitucionalnih odnosa, skrenućemo pažnju na jednu važnu politiku u kojoj se oslikava jačanje Evropskog parlamenta. U ovom radu bavićemo se ulogom Evropskog parlamenta u jednoj izuzetno važnoj politici Evropske unije, budžetskoj politici. Nakon kratkog pregleda razvoja ove politike i ovlašćenjima koja je Evropski parlament imao u procesu donošenja, usvajanja, implementacije i kontrole budžeta, analiziraćemo trenutnu poziciju Evropskog parlamenta u ovoj politici po važećem Ugovoru o Evropskoj uniji i Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, poznatom kao Lisabonski ugovor. U radu će biti zastupan stav da je Evropski parlament znatno ojačao svoju institucionalnu poziciju i da je upravo budžetska politika ta u kojoj će Parlament pokazati svu svoju snagu i graditi dalje svoju moć. Takođe će se otvoriti i nova pitanja, između ostalog, šta još nedostaje kako bi Evropski parlament upotpunio svoju ulogu u budžetskoj politici.

Ključne reči: Evropska unija, Evropski parlament, budžet, višegodišnji finansijski okvir, međuinstitucionalno pregovaranje