UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 24-39
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 Feb 2014
Prihvaćeno: 18 Mar 2014

SPECIFIČNOSTI I TEŠKOĆE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Dragišić mr Nikola (Advokatska kancelarija Tomašević, Beograd), dragisicnikola@yahoo.com

U ovom članku analizira se put Republike Srbije ka Evropskoj uniji, odnosno njeni konkretni rezultati koje je ostvarila na tom putu, kao i otežavajuće okolnosti koje prate ovu državu. Te okolnosti prvenstveno se odnose na normalizaciju odnosa sa Kosovom i Metohijom, kao i na još nepotpuno sprovedene političke i ekonomske reforme, tj. na ispunjavanje političkih i ekonomskih kriterijuma – tzv. kopenhagenskih kriterijuma. Dalji konstruktivni dijalog između Beograda i Prištine neophodan je uslov da bi EU započela pristupne pregovore sa Srbijom, a i za eventualan ulazak Srbije u EU. Uprkos ovome, EU smatra da je Srbija ostvarila značajne rezultate i da je na dobrom putu da dostigne nivo koji je neophodan za ulazak u EU. Ovaj članak podeljen je na 6 delova: u prvom uvodnom delu govori se uopšteno o uslovima za pristupanje u EU, u drugom se govori o početku evrointegracija Srbije, treći deo koncentriše se na SSP koji praktično predstavlja sastavni deo procesa pristupanja, četvrti deo se odnosi na dosadašnji napredak Srbije na putu ka EU, odnosno na mišljenje Evropske komisije, peti deo tiče se upravo pitanja Kosova i Metohije, a na kraju, u poslednjem delu članka, dolazi do zaključnih razmatranja.

Ključne reči: Srbija, Evropska unija, evropske integracije, političke i ekonomske reforme, kriterijumi, dijalog, pregovori, konkretni rezultati – uspeh