UDK 327(497.11:497.6:560)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 56-69
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2014
Prihvaćeno: 15 Feb 2014

TRILATERALNA SARADNJA SRBIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I TURSKE

Pavlović Đorđe (Đorđe Pavlović, student doktorskih akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), djolepfpn@yahoo.com

Autor u ovom radu analizira trilateralnu saradnju Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u protekle četiri godine kao oblik multilateralne saradnje balkanskih država. Budući da je ovaj proces doneo mnogo rezultata i imao sopstvene institucionalne mehanizme, rad je podeljen na pet delova. Spoljnopolitički kontekst saradnje ovih triju država prikazan je u prvom delu rada, dok je drugi deo posvećen predstavljanju institucionalnih mehanizama saradnje. Rezultati procesa prikazani su u trećem delu, reakcije na trilateralu u četvrtom, a perspektive ove saradnje predočene su u poslednjem delu rada.

Ključne reči: Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska, trilateralna saradnja, Deklaracija o Srebrenici, Republika Srpska, spoljna politika