UDK 327.7/8(581)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 70-89
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Jan 2014
Prihvaćeno: 03 Mar 2014

AKTUELNI PROBLEMI MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U REŠAVANJU AVGANISTANSKE KRIZE I MOGUĆE IMPLIKACIJE NA ODNOSE U REGIONU

Nikolić Dr Marko (Dr Marko Nikolić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), markon@diplomacy.bg.ac.rs
Gordanić MA Jelica (MA Jelica Gordanić, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

U radu je načinjen pokušaj dijagnosticiranja osnovnih aspekata, obima i stepena angažovanja međunarodne zajednice u izgradnji savremenog avganistanskog društva i države, u skladu sa ciljevima najznačajnijih subjekata međunarodnih odnosa. Najveća pažnja posvećena je aktivnostima Ujedinjenih nacija (UN) i NATO-a, ali u širem kontekstu i Kine, Rusije i EU. U tom smislu, centralne tačke analize predstavljaju polazni ciljevi vezani za izgradnju i uspostavljanje stabilnog sistema političkih institucija i delotvornog sprovođenja javnih politika, kao i vojnih, policijskih i drugih institucionalnih kapaciteta sa bezbednosnim nadležnostima, a u funkciji stvaranja pretpostavki za eventualni postepeni privredni razvoj Avganistana i normalan život stanovništva. Autori zaključuju da međunarodna vojna i civilna misija nisu uspele da u potpunosti ostvare političke ciljeve, dok su bezbednosni ciljevi ostvareni samo u manjoj meri.

Ključne reči: UN, NATO, Kina, Rusija, EU, vojna intervencija, organizovani kriminal, terorizam, ljudska bezbednost, Avganistan