UDK 327:316.722(4-672EU:497.11)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 90-112
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2014
Prihvaćeno: 15 Feb 2014

EVROPEIZACIJA SRBIJE

Nedeljković Stefan (Stefan Nedeljković, saradnik u nastavi i student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu), nedeljkovic_stefan@yahoo.com

Tekst se bavi primenom teoretskih pristupa procesu evropeizacije, pre svega institucionalizma racionalnog izbora i noramtivnog institucionalizma, i to na primeru Srbije. Čitav proces evropeizacije postavljen je u kontekst šireg procesa evropskih integracija regiona Zapadnog Balkana, a tekst otkriva najdublje interese kojima se rukovode Evropska unija i Srbija u samom procesu. Ovakav pristup procesu evropeizacije odslikava karakteristike puta Srbije ka EU, a posebna pažnja je posvećena politici uslovljavanja, koju Evropska unija sprovodi prema Srbiji, kao državi koja želi da postane njen član. Tekst se naročito bavi jasnoćom uslova, brzinom nagrađivanja i centrifugalnim silama samog procesa.

Ključne reči: evropeizacija, političko uslovljavanje, Kosovo, kredibilitet, institucionalizam racionalnog izbora, normativni institucionalizam