UDK 327(282.243.7); 327::911.3(497.11)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 113-127
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Mar 2014
Prihvaćeno: 01 May 2014

BITKA ZA KONTROLU DUNAVA I UTICAJ NA GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBIJE

Proroković Dr Dušan (Autor je doktor političkih nauka, doktorant na Fakultetu bezbednosti i izvršni direktor Centra za strateške alternative iz Beograda), prorokovic@yahoo.co.uk

Dunav je jedan od najvažnijih saobraćajnih koridora u Evropi. To je razlog stalne bitke velikih sila – geopolitičkih aktera za kontrolu Dunava, koja traje poslednja dva veka. Sa kanalom Rajna-Dunav uspostavljena je geopolitička horizontala. To je omogućilo Nemačkoj, vodećoj centralnoevropkoj zemlja da postane još nezavisnija. Nemački odnos prema atlantizmu, s jedne strane, i evroazijanizmu, s druge, ima značajan uticaj na geopolitički položaj Srbije.

Ključne reči: Dunav, Rajna, geopolitika, medjunarodne komisije za Dunav, srednjoevropski kontinetalizam, atlantizam, evroazijstvo, Dunavska strategija