UDK 327:551.588(98)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 128-139
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Feb 2014
Prihvaćeno: 20 Mar 2014

KARAKTERISTIKE I POSLEDICE KLIMATSKIH PROMENA NA ARKTIKU NA MEĐUNARODNE ODNOSE

Radaković Dr Milovan (Milovan Radaković, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs

Globalne klimatske promene imaće svoje posledice i na međunarodne odnose. Najveće će svakako biti na prostorima Severnog i Južnog pola. Kada je reč o Arktiku, ove promene odvijaće se u nekoliko dimenzija. Prva je, svakako, bezbednost. Naime, granice arktičkih država, koje su zbog niskih temperature, snega i leda bile gotovo neprohodne, u bliskoj budućnosti mogle bi imati karakteristike klasičnih granica. Druga dimenzija su resursi. Na Arktiku postoje velike količine energenata i minerala, koji do sada nisu bili eksploatisani. I konačno, još jedna dimenzija koju donosi promena klime na Arktiku, je saobraćajna komponenta. Toplija klima i toplije struje na kopnu i moru u ovom delu sveta, otvoriće i nove trgovačke i putne pravce.

Ključne reči: Arktik, klimatske promene, teritorijalni sporovi, Rusija, SAD, Kanada, EU, Kina, resursi, bezbednost, saobraćaj, međunarodni odnosi