UDK 341.7(497.11)“19“
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 5-25
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 Jul 2014
Prihvaćeno: 18 Aug 2014

SRPSKA DIPLOMATIJA UOČI I POČETKOM PRVOG SVETSKOG RATA

Jerotijević Zoran (Prof. dr Zoran Jerotijević Univerzitet Union Beograd), zoranjerotijevic@gmail.com

Početak dvadesetog veka bio je za srpski narod ulazak u period teške i neizvesne borbe za oslobođenje i ujedinjenje. Lutanja u spoljnoj politici koja su znatno oslabila međunarodni položaj srbije posle Berlinskog kongresa, pretočila su se u jednu smislenu i pragmatičnu politiku posle promena na prestolu 1903. godine. srbija počinje da gradi, ponovo, bliske odnose sa Rusijom, ali i francuskom (Antanta) i drugim zemljama koje će joj omogućiti da ne bude ni ekonomski (ni politički) isključivo vezana za susede neprijateljski raspoložene. Balkanski ratovi pokazali su vojnu moć srbije, ali su neke velike sile učinile sve da se njeni vojni uspesi obezvrede i strateški ograniči njen prodor prema morskoj obali. Početak Velikog rata bio je u znaku pokušaja da se srbija baci na kolena i ostvari veza Centralnih sila i Carigrada. sam povod za rat (atentat u sarajevu) imao je cilj da opravda agresiju i u što većoj meri izoluje srbiju u svetu. Početak rata i srpske pobede intenziviraju diplomatske aktivnosti, kako između država saveznica, tako i između zaraćenih strana. srbija postaje važan predmet diplomatskih aktivnosti i njihov učesnik.

Ključne reči: Srbija, Rusija, Antanta, Centralne sile, diplomatija