UDK 502.131.1:930.85(497.11)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 178-188
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

KULTURNA BAŠTINA U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA I PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Todić Dr Dragoljub (Dr Dragoljub Todić, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dtodic@ymail.com

U radu se ukazuje na odredbe najznačajnijih propisa u oblasti životne sredine od značaja za zaštitu kulturne baštine. Posebno se ukazuje na međunarodne ugovore u oblasti životne sredine u kojima Republika srbija ima status člana, a koji su od značaja za zaštitu kulturne baštine. Identifikovane su najznačajnije odredbe u propisima u oblasti životne sredine koje na različite načine korespondiraju pojedinim aspektima zaštite kulturne baštine. Ukazuje se i na širi značaj propisa u oblasti životne sredine koji su indirektno od značaja za zaštitu kulturne baštine. U posebnom delu rada daje se presek najznačajnijih propisa u oblasti kulturne baštine. Analiza stanja nacionalnih propisa stavlja se u kontekst usaglašavanja sa odgovarajućim propisima EU u oblasti životne sredine i zaštite kulturne baštine. osnovna teza koja se dokazuje u radu je da zaštita kulturne baštine predstavlja deo sistema normi u oblasti životne sredine u širem smislu reči, ali da izgradnja jasnijih veza između instrumenata zaštite kulturne baštine i zaštite životne sredine zahteva dalju dogradnju sistema normi u oblasti životne sredine i zaštite kulturne baštine.

Ključne reči: kulturna baština, životna sredina, međunarodni ugovori, nacionalni propisi, Srbija, EU