UDK 327::911.3(477)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 26-43
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 05 Nov 2014
Prihvaćeno: 05 Dec 2014

SAVREMENI ZNAČAJ MAKINDEROVOG KONCEPTA ISTOČNE EVROPE: SLUČAJ UKRAJINSKE KRIZE

Trapara Vladimir (Vladimir Trapara, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu), vtrapara@yahoo.com

Predmet ovog članka jeste demonstracija značaja geopolitičkog koncepta Istočne Evrope Halforda Makindera za savremene međunarodne odnose, a na slučaju ukrajinske krize. Autor tvrdi da, ukoliko se pravilno pročitaju i protumače, klasični geopolitički koncepti mogu da objasne veliki deo savremene međunarodne stvarnosti. Makinderov koncept Istočne Evrope kao prve stanice na putu uspostavljanja svetske hegemonije pokazao se ispravnim na više istorijskih primera u poslednja dva veka, a i danas je podesan za objašnjavanje spoljne politike sjedinjenih Država. Ukrajinska kriza je ključni događaj u geopolitičkom prodoru Vašingtona na istok, čiji je neposredni cilj ovladavanje čitavom Istočnom Evropom, a dugoročni eliminacija Rusije kao nezavisne velike sile u „predelu srca“ (Heartland) Evroazije, nakon čega bi sjedinjenim Državama bio otvoren put ka svetskoj hegemoniji.

Ključne reči: Istočna Evropa, Makinder, geopolitika, ukrajinska kriza, hegemonija, Rusija, Sjedinjene Države