UDK 327(510)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 44-75
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

NOVA SPOLJNOPOLITIČKA STRATEGIJA KINE – IZMEĐU PRAGMATIČNOSTI I IZAZOVA

Arežina Dr Sanja (Dr Sanja Arežina, predsednik Instituta za društveni razvoj Jugoistočne Evrope (sEEsDI)), sanja_arezina@yahoo.com

Ekonomski napredak Kine za posledicu je imao menjanje njene spoljnopolitičke strategije. Deng sjaopingova politika “biti strpljiv”, čiji je cilj bio stvaranje mirnog spoljnog okruženja kako bi država mogla da posveti svoju energiju domaćem ekonomskom razvoju, da uveri susede i ključne partnere u svoje dobre namere i izbegne konfrontiranje sa ostalim velikim silama, nakon globalne ekonomske i finansijske krize, zamenjena je jednim asertivnijim pristupom spoljnoj politici. U želji da legitimiše svoju vlast peta generacija lidera je aktivirala nacionalizam kako bi odvukla pažnju sa smanjenja BDP rasta. Tvrđi pristup prema susedima, manja sklonost za kompromise i naginjanje ka tome da se na spoljni pritisak odgovori većim pritiskom, ukazuje na sve veće odstupanje od “osmeh diplomatije” koju je Kina sprovodila unazad nekoliko decenija. I pored ekonomskih prednosti i interesa koje imaju od saradnje sa njom, konstantno povećanje vojnog budžeta izaziva nepoverenje i strah suseda od kineskih aspiracija. To neminovno dovodi do pojave bezbednosne dileme i nove trke u naoružanju, gde će svi nastojati da budu u što boljim odnosima sa svima i gde svi manevrišu kako bi ojačali svoje pozicije i maksimizirali svoje dugoročne interese.

Ključne reči: Kina, spoljnopolitička strategija, politika “biti strpljiv”, osmeh diplomatija, ekonomska i finansijska kriza, asertivnost, nacionalizam