UDK 324(497.11)(497.16)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 118-128
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 22 Sep 2014
Prihvaćeno: 22 Oct 2014

REFERENDUM KAO NEGACIJA NEPOSREDNE DEMOKRATIJE: ISKUSTVA SRBIJE I CRNE GORE

Džamić Vladimir (Autor je docent na Univerzitetu Singidunum), dzamicvladimir@gmail.com
Pavićević Vladimir (Autor je docent na fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), vlado@bos.rs

Referendum predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata direktne (neposredne) demokratije, opšteprihvaćen u svim konsolidovanim demokratskim državama. U osvit raspada bivše Jugoslavije, referendumi su veoma intenzivno korišćeni u dnevno-političke svrhe ili kao (pri)vid legitimizacije konkretnih političkih odluka. U ovom članku autori analiziraju referendum kao instrument neposredne demokratije u Republici srbiji i Crnoj Gori. Na osnovu iskustava dva referendumska procesa u obe države, autori će pokušati da pokažu da referendum u ovim državama nije bio instrument, već negacija neposredne demokratije. U prilog ovakvoj tvrdnji, autori će analizirati pravne i političke aspekte sprovođenja referenduma, kao i konsekvence koje su nastale u dvema državama nakon njih. Nepostojanje mehanizama neposredne demokratije u obema državama, koje se održalo do danas, samo je još jedan u nizu pokazatelja koji svedoče o tome da je demokratija u njima nekonsolidovana, krhka i fasadna.

Ključne reči: referendum, neposredna demokratija, Srbija, Crna Gora, demokratska konsolidacija