UDK 341.7:323.28
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 163-177
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 02 Jul 2014
Prihvaćeno: 02 Aug 2014

KORELACIJA IZMEĐU ILEGALNIH MIGRANATA I TERORISTA

Marković Mr Srđan (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, doktorant na fakultetu bezbednosti u Beogradu), srdjan.markovic@ minrzs.gov.rs

Ilegalne migracije i terorističke akcije sa elementima inostranosti su ogromni globalni problemi savremenog sveta. Radi se o masovnim pojavama, koje na različite načine dotiču gotovo sve zemlje sveta i sa kojima se međunarodna zajednica teško i kontinuirano bori. Te dve pojave su na poseban način postale karakteristike savremene civilizacije. U naučnoj teoriji, u međunarodnom pravu i u praksi međunarodne zajednice ove dve pojave posmatraju se i tretiraju odvojeno, mada brojna saznanja ukazuju na česte i čvrste veze među njima, na njihovu međusobnu uslovljenost i povezanost. osnovni cilj ovog istraživanja je da ukaže blisku vezu između ilegalnih migracija i terorističkih akcija širom sveta, a takođe da ukaže na greške koje su do sada činjene u načinu na koji međunarodni zakon tretira ilegalne migrante i na njihovu stvarnu ulogu u provociranju bezbednosnih problema i pojava (fenomena), naročito na njihovu ulogu u terorističkim akcijama, koja nije tretirana na odgovarajući način. Zemlje u kojima su takvi problemi pravljeni obično su se zadovoljavale odlukom da osobe koje krše međunarodno javno pravo budu deportovane u svoje zemlje ili u zemlje i teritorije iz kojih dolaze. Karakteristično je da se smatra da su ilegalne migracije isključivo stvar međunarodnog javnog prava, prevashodno sa stanovišta zaštite ljudskih prava i sloboda. s druge strane teroristi i sve ono što je u vezi sa terorizmom kao globalnim bezbednosnim problemom međunarodna zajednica tretira prevashodno sa tačke gledišta krivičnog prava. Na taj način izgubljeno je vrlo dragoceno saznanje o tome kako ilegalni migranti deluju u terorističkim akcijama, a što bi bilo veoma važno u prevenciji ovih pojava. Iz tog razloga neophodno je temeljno ispitati svaki segment, uzrok i posledicu njihovog učešća u terorističkim akcijama.

Ključne reči: ilegalne migracije, terorizam, terorističke akcije, bezbednosne pojave i ljudska prava