UDK 339.9.012+339.727.22
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1157, str. 5-18
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 12 Jan 2015
Prihvaćeno: 12 Feb 2015

EKONOMSKA DIPLOMATIJA & PRIVLAČENJE SDI

Ferjan Igor (Igor Ferjan, General Secretary B&H “RDF”, The Reconstruction and Development Fund Geneve), igorferjan@hotmail.com

Danas, interes svih zemalja, kako razvijenih tako i zemalja u razvoju, predstavlja privlačenje investicija iz inostranstva. S obzirom da je vrijeme ekonomske krize, svaka zemlja na svoj način pokušava da privuče investicije i to postavlja kao jedan od modaliteta izlaska iz krize. Kako bi i uspjele, zemlje na različite načine angažiraju pojedince i grupe iz vladinog i nevladinog sektora, a ključnu ulogu u privlačenju stranih direktnih investicija prepuštaju diplomatiji i to ekonomskoj diplomatiji. Prema tome, primarni cilj ovog članka predstavlja afirmacija ekonomske diplomatije i njene uloge u privlačenju stranih direktnih investicija, a kako bi se ostvario taj cilj članak prezentira koncept ekonomske diplomatije i investicija, te stavlja u odnos ekonomsku diplomatiju sa promocijom i privlačenjem stranih direktnih investicija. Prilikom naučnog obrazlaganja teme i dokazivanja postavljene hipoteze, u toku istraživanja uloge ekonomske diplomatije u privlačenju stranih direktnih investicija, posebna pažnja posvećena je odnosu ekonomske diplomatije i promocije i privlačenja stranih direktnih investicija, a na kraju članka navedene su mjere kako otvoriti put za privlačenje stranih investicija uz kvalitetne ekonomske diplomate.

Ključne reči: investicije, SDI, ekonomska diplomatija, diplomate, diplomatija, država