UDK 628.1:327.56(5-12)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1157, str. 73-85
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Jan 2015
Prihvaćeno: 19 Feb 2015

OSKUDICA VODE I MEĐUDRŽAVNI SUKOBI U BASENU EUFRATA I TIGRA: POLA VEKA SUKOBLJAVANJA

Tadić Marina (Marina Tadić, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd), marinatadic1@gmail.com

Rad istražuje uticaj oskudice vode na pojavu i dinamiku međudržavnih sukoba na studiji slučaja basena Eufrata i Tigra. Kako se zalihe vode ubrzano troše i mogu biti fizički kontrolisane, oskudica vode javlja se kao jedan od uzroka koji mogu značajno doprineti razvoju međudržavnih sukoba. U posebnom riziku su međunarodni rečni baseni, naročito ukoliko su zastupljene i druge ose međudržavnog sukobljavanja i unutrašnjih podela. Upotreba vode Eufrata i Tigra već pola veka predstavlja jedan od glavnih uzroka sukoba Turske, Sirije i Iraka. Sve tri države u pogledu korišćenja vode polaze isključivo od uskih nacionalnih interesa, pa se ne nazire mogućnost postizanja tripartitnog sporazuma, a problem upravljanja vodnim resursima samo dobija na značaju u svetlu rastuće oskudice i nestabilnih odnosa u regionu.

Ključne reči: oskudica vode, međudržavni sukob, basen Eufrata i Tigra, GAP, hidro-hegemonija, Turska, Sirija, Irak