UDK 27-675(456.31)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 164-176
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 Feb 2015
Prihvaćeno: 16 Mar 2015

EKUMENSKA POLITIKA SVETE STOLICE

Stanković Vladan (Dr sci Vladan Stanković, naučni saradnik, Institut za političke studije u Beogradu), stvlada@sbb.rs

Ovaj naučni rad za predmet istraživanja ima ekumensku politiku Svete stolice (države Vatikan). Cilj naučnog rada je da istraži osnovne smernice ekumenske politike Katoličke crkve, da iskaže odnose (Rimo)katoličke crkve spram drugih hrišćanskih zajednica: prema Istočnim ili unijatskim crkvama, pravoslavnim pomesnim crkvama i protestantskim crkvama i denominacijama. U vremenu sveukupnih međunarodnih integracija, integracije unutar jedne iste religije ostaju nedovoljno razjašnjene. Rad koji je pred nama upravo je doprinos ovom zahtevu vremena. Autor u istraživanju polazi od interdisciplinarnog metodskog pristupa: analize sadržaja, uporednog metoda, socioistorijskog pristupa...

Ključne reči: ekumenizam, Sveta stolica, (Rimo)katolička crkva, hrišćanstvo