UDK 341.8(73)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 177-193
DOI:

Stručni rad
Primljeno: 01 Mar 2015
Prihvaćeno: 29 Mar 2015

PRIMENA ČLANA 36. BEČKE KONVENCIJE O KONZULARNIM ODNOSIMA U PRAKSI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Mišović Andrijana (Andrijana Mišović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), andrijana.misovic@gmail.com

Autor nastoji da ukaže na problem nepoštovanja međunarodnopravne obaveze koju su Sjedinjene Američke Države preuzele kao država ugovornica Bečke konvencije o konzularnim odnosima. Suština problema ogleda se u neinformisanju stranih državljana koji bivaju lišeni slobode u ovoj zemlji, o njihovom pravu na opštenje sa konzularnim funkcionerima, koje je predviđeno članom 36. pomenute konvencije. Usled takvog propusta, strani državljani najčešće saznaju za ovo svoje pravo u poodmakloj fazi postupka, kada je već kasno da se na njega pozivaju, što je posebno problematično u slučajevima kada bivaju osuđeni na smrt. Imajući u vidu da su međunarodni sudovi u odnosu na ovaj problem zauzeli stav koji se bitno razlikuje od stava nacionalnih sudova SAD-a, dolazimo do zaključka da unutrašnja pravila SAD-a stoje na putu primeni norme međunarodnog prava, što u krajnjem ishodu dovodi do povrede individualnih prava uključujući i elementarno pravo na život.

Ključne reči: Bečka konvencija o konzularnim odnosima, SAD, Avena, smrtna kazna, pravo na život