UDK 341.7/.8(093.3)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 205-225
DOI:

Stručni rad
Primljeno: 10 Mar 2015
Prihvaćeno: 10 Apr 2015

DIPLOMATSKA MEMOARSKA LITERATURA

Lopičić Đorđe N. (Prof. dr Đorđe Lopičić, diplomata u penziji, Beograd), djordje.lopicic@vektor.net

U članku se obrađuje diplomatska memoarska literatura uopšte i daje se pojam diplomatske literature. Zatim se obrađuje pregled memoarske literature Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije i nove Jugoslavije i Srbije od 1945-2014. godine. Navedeni su autori memoarske literature od XIX veka pa sve do 2014. godine, kao i njihovi memoarski radovi. Značajno je da do sada u srpskoj i jugoslovenskoj literaturi međunarodnih odnosa i diplomatije nije pisano na ovako obuhvatan način, sem kada su u pitanju bili pojedini autori i njihova memoarska dela o kojima su bili pisani prikazi ili osvrti. Sada smo u ovom članku dobili na jednom mestu sumarni popis i pregled diplomatske memoarske literature i njihove autore Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije i nove Jugoslavije, odnosno Srbije od XIX veka pa do 2014. godine.

Ključne reči: Diplomatija, memoarska literatura, spoljna politika, Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, nova Jugoslavija