UDK 339.924:061.1EU
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 37-51
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 03 May 2015
Prihvaćeno: 03 Jun 2015

ZAPADNI BALKAN I EU: OBRNUTI PERSPEKTIVU

Jovanović Miloš (Dr Miloš Jovanović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), milosjovanovic@ius.bg.ac.rs

Odnosima država Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji se uglavnom posmatraju iz ugla reformi koje su navedene države ostvarile na svom evropskom putu kao i poteškoća sa kojima se susreću, autor u okviru ovog rada pretpostavlja pitanje budućnosti EU. Nezavisno od postojeće ekonomske krize, odsustvo osećaja pripadnosti i nepostojanje evropskog identiteta osnovni je problem sa kojim se EU suočava. Primeri tenzija i problemi sa očuvanjem državnog jedinstva koji postoje u određenom broju zemalja članica EU, poput Španije ili Belgije, pokazuju da je vrlo teško izgraditi kolektivni osećaj pripadnosti u okviru političke zajednice koja je u identitetskom i kulturološkom smislu heterogena. Pošto je EU potrebno stvaranje evropskog identiteta kako bi se legitimisalo produbljivanje političke integracije na koju je osuđena zarad prevazilaženja aktuelne krize evro-zone, rešenje problema će najverovatnije biti pronađeno kroz diferenciranu integraciju njenih država članica.

Ključne reči: Ujedinjeni u različitosti, Škotska, Katalonija, Belgija, EU, neofunkcionalizam, kolektivni identitet, ustavni patriotizam, diferencijacija