UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 68-88
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Jul 2015
Prihvaćeno: 07 Aug 2015

ZNAČAJ ZAPADNOG BALKANA, POSEBNO REPUBLIKE SRBIJE U PROCESIMA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Jončić Vladan (Prof. dr Vladan Jončić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), vladanjoncic@gmail.com

U razmatranjima pristupa država Zapadnog Balkana često se postavlja pitanje svrhe i značaja ulaska ovih država u Evropsku uniju. Znatan je broj analiza vezanih za ovo pitanje. Međutim, postavlja se pitanje da li EU ima razloge za priključenje država Z. Balkana. Razmatrajući ovo pitanje sa aspekta činilaca međunarodnih odnosa kao objektivnih i subjektivnih kriterijuma može se doći do konkretnih i realnih rezultata. Svaki od ovih činilaca (faktora) može dati relativno precizne i objektivne pokazatelje vezanih za ovo pitanje. Polazeći od političkih, ekonomskih, demografskih, geostrateških, vojnih činilaca i primenom drugih metoda dobija se rezultat da postoje opravdani razlozi da države regiona da uđu u okvir EU. Međutim, postoje sasvim konkretni razlozi da i EU ima interes da ove države prihvati za članice Unije.

Ključne reči: Zapadni Balkan, EU, geostrateški činioci, bezbednost, resursi