UDK 341.217.02(4-672EU:497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 89-104
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 14 Jun 2015
Prihvaćeno: 14 Jul 2015

EVROPSKA UNIJA I NOVE MOGUĆNOSTI ZAPADNOG BALKANA

Simić Jasminka (Dr Jasminka Simić, naučni saradnik, novinarka – urednica u Radio-televiziji Srbije, Beograd), jassminka2002@yahoo.com

Proevropska orijentacija zemalja Zapadnog Balkana nije dovođena u pitanje uprkos finansijskoj i institucionalnoj krizi koja je poslednjih godina pratila, kako Evropsku uniju tako i region. Na putu ka pristupanju EU, ove zemlje učinile su znatan napredak, ali ispunjavanje kriterijuma iz Kopenhagena tek predstoji. Potrebno je da smanje jaz između svojih ambicija i postojećih kapaciteta, ali i da nastave da unapređuju regionalnu saradnju, na čemu insistira EU, jer je povezanost zemalja ključ za brži ekonomski rast i veću zaposlenost u Jugoistočnoj Evropi. Politička podrška procesu proširenja postoji i unutar EU i u zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, etnička napetost u regionu Zapadnog Balkana, pojavljivanje novih ekonomskih okvira saradnje, kroz pregovore o Transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu, Kine sa zemljama Jugoistočne Evrope, politikom „1+16“, i sve jači uticaj Evroazijske ekonomske unije, otvaraju razmišljanja o drugim mogućnostima prevazilaženja eventualnih zastoja zemalja Zapadnog Balkana na evrointegracionom putu.

Ključne reči: Zapadni Balkan, evrointegracije, proširenje, Transatlantsko trgovinsko i investiciono partnerstvo, Ekonomski pojas Novog puta svile, Evroazijska ekonomska unija