UDK 327(497.11)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 115-127
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 May 2015
Prihvaćeno: 14 Jun 2015

SPOLJNOPOLITIČKO POZICIONIRANJE SRBIJE (SRJ/SCG) OD 1992. DO 2015. GODINE

Đukanović Dragan (Dr Dragan Đukanović, viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dragandjuk@yahoo.com

Ovaj rad posvećen je analizi različitih spoljnopolitičkih izazova sa kojima se susretala Srbija od raspada nekadašnje „Druge“ Jugoslavije (1992) do danas. U tom smislu, autor je prolazeći kroz određene etape uspeo da ukaže na najznačajnije izazove koji su pratili formulisanje i implementaciju spoljnopolitičkih ciljeva, zaključujući pritom da u toku analiziranog perioda nije došlo do njihovog konkretnog formulisanja u smislu posebnog strateškog dokumenta. Na samom kraju rada autor podvlači da je Srbija uspela da u određenoj meri poboljša svoj image zahvaljujući predsedavanju Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju tokom tekuće 2015. godine.

Ključne reči: Srbija, spoljna politika, Evropska unija, prioriteti, spoljnopolitički ciljevi