UDK 341.232(497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 128-142
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Jul 2015
Prihvaćeno: 07 Aug 2015

REGIONALNA SARADNJA NA BALKANU, OD DEVEDESETIH DO DANAS – UTICAJ EVROPSKE UNIJE

Jovićević Marina (Dr Marina Jovićević, ambasador, v.d. pomoćnika ministra za EU, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Beograd), makijov@yahoo.com

Na početku rada predstavljene su informacije o teritoriji zemalja u regionu Balkana i njihovim međusobnim odnosima, a razmatraju se i mogućnosti za formiranje regionalnog identiteta. U drugom delu rada predočen je proces razvoja regionalne saradnje na Balkanu, koji započinje kratkim pregledom prvih oblika regionalne saradnje, koji se razvijaju još u 19. veku a okončava se sa postkonfliktim regionalnim pristupom Evropske unije, sredinom devedesetih. U trećem delu rada predstavljen je elaborativniji pregled prvih regionalnih inicijativa koje na Balkanu uspostavljaju ključni akteri međunarodne zajednice, a posebno je objašnjena uloga Evropske unije u tom procesu. U četvrtom delu navode se informacije o novom procesu regionalne saradnje, koji podržavaju Evropska komisija i neke od država članica Evropske unije, a čiji je cilj uspostavljanje boljeg povezivanja u balkanskom regionu. U poslednjem delu rada daje se procena dosadašnjih dostignuća regionalne saradnje na Balkanu, sa osnovnim procenama za budućnost, u srednjeročnom roku.

Ključne reči: regionalna saradnja, Balkan, Jugoistočna Evropa, Evropska unija, Evropska komisija, Pakt stabilnosti za JIE, Savet za regionalnu saradnju, ZB6, Berlinski proces