UDK 355.1(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 20-32
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 20 Mar 2015
Prihvaćeno: 20 Apr 2015

VOJSKA EVROPSKE UNIJA

Zečević Slobodan (Dr Slobodan Zečević, naučni savetnik, Institut za evropske studije u Beogradu), vzecevic@eunet.rs

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker (Jean-Claude Juncker) izjavio je da postoji potreba da se osnuje evropska vojska koja bi bila sposobna da odgovori pretnjama miru u jednoj od država članica ili u susednim državama Unije. Ova vojska je neophodna ne bi li se pokazala ozbiljnost u odbrani evropskih interesa u odnosima, primera radi sa Rusijom. Evropska unija je u proteklom periodu razvila međudržavnu saradnju i u oblasti odbrane. Međutim, pitanje osnivanja evropske armije zadire u suštinska opredeljenja u razvoju evropske integracije. Evropske vojne snage traže jedinstvenu komandu i demokratsku političku vlast koja bi njima upravljala. U ovom kontekstu ponovo se rađa dilema da li Evropska unija treba da bude tehnokratska tvorevina koja se bavi održavanjem širokog evropskog tržišta i politikom zaštite interesa finansijskih lobija koja je u proteklom periodu vodila ka osiromašenju njenih naroda, ili je perspektiva u stvaranju evropske fedralne države sa demokratski izabranom vlašću koja bi imala legitimnost da vodi jedinstvenu ekonomsku, spoljnu i odbrambenu politiku?

Ključne reči: evropska vojska, Evropska unija, Evropski savet, Savet, federalna država, ugovor o Evropskoj uniji iz Lisabona, Zajednička politika bezbednosti i odbrane, NATO, naoružanje