UDK 341.7
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 33-58
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 05 Jul 2015
Prihvaćeno: 05 Aug 2015

DIPLOMACIJA U GLOBALIZIRANOM SVETU: U SUSRET IZAZOVIMA – USPOREDBA JAVNE, KULTURNE I ZVJEZDANE DIPLOMACIJE

Matijašević Nina (Mag. Nina Matijašević, doktorantkinja, Fakultet za državne i evropske studije, Kranj), nina.matijasevic@hotmail.com

Diplomaciju u 21. stoljeću obilježuje vrsta promjena, tako u sadržaju kao i u načinu provedbe. Jedne od značajki koje treba spomenuti su sudjelovanje novih (nedržavnih) aktera, širenje diplomatskog dnevnog reda, nove diplomatske tehnike i s tim u vezi i nastanak novih oblika diplomacije kao što je zvjezdana diplomacija. Te promjene su povezane s određenim promjenama u međunarodnoj zajednici nakon završetka Hladnog rata i promjenama u teorijama međunarodnih odnosa i diplomatskih studija koje pokazuju, da države više nisu jedino mjesto za obavljanje političke vlasti i nisu više jedini akteri koji rade u diplomaciji. U procese diplomacije se, također, uključuju različiti akteri – od vlade do međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i pojedinaca.

Ključne reči: Diplomacija, kulturna diplomacija, javna diplomacija, zvjezdana diplomacija, globalizacija, 21. stoljeće