UDK 339.9:620.9(470:4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 59-77
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 27 Aug 2015
Prihvaćeno: 27 Sep 2015

SEKURITIZACIJA U ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI – SLUČAJ EU I RUSKOG GASA

Lipovac Milan (Milan Lipovac, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Gospodara Vučića 50), lipovac@fb.bg.ac.rs
Simić Tatjana (Tatjana Simić, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu)

Pojam energetske bezbednosti dospeva na vrh političko-bezbednosne agende EU od 2005. godine, a početkom prvih ozbiljnijih prekida u snabdevanju prirodnim gasom. U tom smislu najveća bojazan zvaničnika EU vezana je za mogućnost (zlo)upotrebe energenata kao političkog oružja u uslovima energetske zavisnosti od Rusije. Tema rada vezana je za sekuritizaciju prirodnog gasa koji Rusija izvozi u zemlje članice EU. U radu su analizirani dokumenti i zvanična saopštenja najviših EU zvaničnika u kojima je zavisnost od ruskog gasa označavana kao esencijalna bezbednosna pretnja po energetsku bezbednost EU. U radu je takođe predstavljena dinamika procesa sekuritizacije, glavni akteri, skicirani su mogući razlozi, a predstavljene su i posledice koje su podstakle ili ubrzale preduzimanje specijalnih mera.

Ključne reči: energetska bezbednost, sekuritizacija, specijalne mere, EU, Rusija, Ukrajina