UDK 347.451.4(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 107-119
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 13 May 2015
Prihvaćeno: 13 Jun 2015

NEKOLIKO NAPOMENA O SLOBODNOM PROMETU NEPOKRETNOSTIMA U EVROPSKOJ UNIJI

Dimitrijević Duško (Dr Duško Dimitrijević, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Slobodno kretanje kapitala je jedna od osnovnih sloboda afirmisanih u ugovorima Evropske unije kojim se obezbeđuje kontinuitet poslovanja i kojim se osiguravaju strane investicije. Ova sloboda ne znači prostu liberalizaciju robnih i kapitalnih tokova, već podrazumeva mnogo šire slobode i prava, uključujući trgovinu kapitalnim uslugama, trgovinu hartijama od vrednosti, ali i slobodnu trgovinu nepokretnostima u različitim oblastima. U tom smislu, tokom pristupanja Evropskoj uniji, države koje su pretendovale na članstvo morale su eliminisati zakonske i administrativne barijere koje su postojale u njihovom internom zakonodavstvu u pogledu prometa nepokretnostima. Poseban naglasak u dokumentima o pristupanju Evropskoj uniji stavlja se na slobodnu trgovinu poljoprivrednim i šumskim zemljištem koje je u najvećem delu ostalo u vlasništvu država u periodu tranzicije. Specifikacija uslova navedenih u aktima o pristupanju ovoj organizaciji, omogućila je usklađivanje zakonodavstva Češke Republike, Estonije, Kipra, Letonije, Litvanije, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije, Slovačke, Rumunije, Bugarske i Hrvatske sa komunitarnim pravom, čime je na trajan način dat doprinos daljem razvoju međusobnih veza, a tako i bržoj integraciji u unutrašnje tržište Evropske unije.

Ključne reči: Slobodno kretanje kapitala, promet nepokretnosti, pravne tekovine EU