UDK 316.72:323.1(497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 120-133
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2015
Prihvaćeno: 15 Apr 2015

ODNOS NACIONALNOG I EVROPSKOG IDENTITETA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Vesić Dobrica (Prof. dr Dobrica Vesić, viši naučni saradnik, IMPP, Beograd),
Petrović Pero (Prof. dr Pero Petrović, naučni savetnik, IMPP, Beograd)

Procesi integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU odvijaju se usporenije u drugoj dekadi XXI veka, pogotovo imajući u vidu način na koji je izvršeno poslednje proširenje. Istraživanja korelacije nacionalnog identiteta, kao i objašnjenja ovog pojma su brojna u srpskoj i svetskoj literaturi, ali u poslednjoj deceniji još jedna vrsta društvenog identiteta zaokuplja pažnju a to je osećaj pripadnosti i vezanosti za Evropu i Evropljane. Ovaj rad objašnjava odnose nacionalnog i evropskog identiteta, kao i njihovih korelacionih veza. Sa aspekta analize kvaliteta ljudskih resursa istraživanja su obavljena na odabranom uzorku.

Ključne reči: Zapadni Balkan, prioriteti, integracioni procesi, evropski identitet, nacionalni identitet, kolektivno samopoštovanje