UDK 34:929Milovanovic M. 327(497.11)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1161, str. 50-66
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 05 Jan 2016
Prihvaćeno: 05 Feb 2016

SPOLJNOPOLITIČKA MISAO MILOVANA MILOVANOVIĆA: DA LI JE REČ O TEORIJI SPOLJNE POLITIKE?

Krstić Milan (Milan Krstić, MA, Fakultet političkih nauka), milan.krstic@fpn.bg.ac.rs.

Osnovno pitanje koje se postavlja u ovom radu je da li razmatranja spoljne politike Milovana Milovanovića, plodnog autora i vrlog diplomate i političara s kraja XIX i početka XX veka, dostižu rang teorije? Teza koju će ovaj rad pokušati da dokaže jeste da je reč o svojevrsnoj predteoriji spoljne politike. Nakon izdvajanja ključnih naučnih hipoteza o spoljnopolitičkom ponašanju država u međunarodnim odnosima koje Milovanović iznosi u svojim radovima, istražićemo da li je moguće označiti ova razmatranja kao teoriju primenom dva testa: 1) minimalnog; 2) optimalnog. Potom ćemo locirati Milovanovićevu predteoriju spoljne politike u širu realpolitičku misao i pokušati da utvrdimo stepen njene relevantnosti za savremene pristupe u spoljnopolitičkoj teoriji.

Ključne reči: Milovan Milovanović, spoljna politika, teorija, realpolitika, neoklasični realizam