UDK 323.1(=163.41)(497.5)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1161, str. 67-82
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Oct 2015
Prihvaćeno: 15 Nov 2015

POLOŽAJ SRPSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVETLU HRVATSKOG ETNONACIONALIZMA

Vukelić Miloš (Student master studija mira na Fakultetu političkih nauka u Beogradu), mvukelic@neobee.net

Položaj srpske manjine u Hrvatskoj se od ulaska ove zemlje u Evropsku uniju značajno pogoršao. Međutim, uzroci ovakvog stanja nisu novijeg datuma. Oni sežu dalje u prošlost i tiču se samog nastajanja identiteta dva naroda koji su izgrađivani u međusobnom dinamičkom odnosu. Usled opstanka etnonacionalizma u politici dve države i nakon sukoba 90-ih godina XX veka, u Republici Hrvatskoj je uglavnom samo normativno uređen položaj manjina. Pravi izazovi usledili su tek sa pokušajima primene usvojenih pravila. Uočavanjem konstante paljenja automatskog mehanizma anti-srpske politike u Hrvatskoj u doba kriza, u radu je načinjen pokušaj sagledavanja nastavka takve tendencije i sa ulaskom države u Evropsku uniju, kada se i sama zajednica suočava sa dubokim unutrašnjim izazovima.

Ključne reči: srpsko-hrvatki odnosi, srpska manjina, etnonacionalizam