UDK 341:351.749
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1161, str. 109-122
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 28 Oct 2015
Prihvaćeno: 28 Nov 2015

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT ANGAŽOVANJA PRIVATNIH VOJNO-BEZBEDNOSNIH KOMPANIJA U ZONAMA ORUŽANIH SUKOBA

Anđelković dr Slobodan (menadžer bezbednosti), andjelkovic.slobodan@gmail.com
Sarapa dr Đorđe (advokat), djordjesarapa@gmail.com

Većinu aktuelnih oružanih sukoba u svetu karakteriše upotreba privatnih vojno-bezbednosnih kompanija, koje svojim kapacitetima predstavljaju značajan faktor u savremenim sukobima i međunarodnim odnosima. U nekim slučajevima broj pripadnika takvih kompanija prevazilazi broj regularnih snaga, pa time i uspeh međunarodnih koalicija u vojnim kampanjama danas u mnogome zavisi od usluga privatnog sektora bezbednosti. Zone oružanih sukoba, koje nisu isključivo i ratne zone, imaju niz sličnih i komplementarnih odrednica koje su značajne sa pravnog aspekta sagledavanja problema. Usled incidenata gde su teško prekršene odredbe humanitarnog prava, ukazala se hitna potreba za adekvatnom uređenošću ove oblasti na međunarodnopravnom nivou. Rad analizira referentne dokumente koji regulišu predmetnu oblast, sa kritičkim osvrtom na pravni status privatnih vojno-bezbednosnih kompanija i njihovih pripadnika u zonama oružanih sukoba.

Ključne reči: privatne vojno-bezbednosne kompanije, međunarodni dokumenti, Dokument iz Montrea, zone oružanih sukoba, ljudska prava