UDK 323.28(5-15)(4)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 5-19
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 25 May 2016
Prihvaćeno: 25 Jun 2016

MIGRANTSKO IZBEGLIČKA KRIZA (SA PROSTORA BLISKOG ISTOKA I SEVERNE AFRIKE) I EVROPA 2015-2016.

Petrović Dr Dragan (Dr Dragan Petrović, viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), draganp@diplomacy.bg.ac.rs

Poslednjih godina vidljiv je talas migracija ka Evropi, posebno zemljama EU sa Bliskog istoka, Severne i subsaharske Afrike. Ovaj proces je, naročito, tokom 2015. kalendarske godine imao masovan pritisak migranata sa jugoistočnog pravca, posebno preko Balkanskog poluostrva ka Srednjoj i Zapadnoj Evropi, posebno ka Nemačkoj. U radu se analizira proces migracija populacije Bliskog istoka, severne i subsaharske Afrike ka Evropi poslednjih godina, prouzrokovan dobrim delom sukobima i nemirima u ovim delovima sveta, kao i siromaštvom. Analizira se i geopolitička dimenzija migracija sa ovih prostora, posebno ratom zahvaćene Sirije ka EU i Evropi. Evropska unija do sada po ovom pitanju nailazi na veliki izazov i nejedinstvo svojih članica, što dodatno proširuje samu višedimenzionalnu krizu Unije koja je u toku.

Ključne reči: Migracije; Evropa, Evropska unija; Bliski istok, severna i subsaharska Afrika; Migrantska kriza