UDK 341.43(4)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 20-29
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 May 2016
Prihvaćeno: 16 Jun 2016

PODELA ISTOK-ZAPAD U EU U KONTEKSTU IZBEGLIČKE KRIZE

Metodiev Kalojan (Dr Kalojan Metodiev, politikolog, redovni profesor, Jugozapadni univerzitet „Neofit Rilski“, Blagoevgrad; vanredni profesor Sofija univerzitet „Sv.Kliment Ohridski“), metodiev@obshtestvo.net

Izbeglička kriza izbila je u Evropskoj uniji tokom leta 2015. Godine. Problem je podelio države članice EU u dve osnovne grupe – Zapadnu (Stare države članice) i Istočnu (Nove države članice). One su imale različite stavove o imigrantskim tokovima. Vlade starih država članica (predvođene Nemačkom i Francuskom) videle su ove tokove kao bežanje izbeglica koje su na silu i pod pretnjom rata napustile svoju državu i stigle u Evropu preko grčkih ostrva. Višegradska grupa videla je ovo kretanje ljudi kao problem ilegalne imigracije. Neki od njenih lidera okrivili su Tursku za organizovanje i usmeravanje izbeglica prema Evropi.

Ključne reči: EU, Istok-Zapad, izbeglička kriza, Istočna Evropa, Zapadna Evropa, A. Merkel, V. Orban