UDK 343.326:004.738.5 323.28::28
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 46-61
DOI:

or
Primljeno: 28 Jan 2016
Prihvaćeno: 28 Feb 2016

AKTIVNOSTI ISLAMSKE DRŽAVE U SAJBER PROSTORU

Jonev Katarina (Diplomirani politikolog za međunarodne odnose, Master Međunarodnog prava), jonev.katarina@gmail.com

Terorizam je početkom XXI veka postao glavna bezbedonosna pretnja savremenog sveta. Dok se međunarodna zajednica suočava s nizom pretnji i izazova, terorističke grupe nastavljaju da šire strah unapređujući svoj metod delovanja. Sajber terorizam je jedan od oblika terorizma i metod koji teroristi mogu potencijalno da koriste u svojoj borbi. Reč je o nelegalnom aktu u kom se kao oružje primenjuju kompjuter i Internet u cilju ugrožavanja ljudskih života i nacionalne infrastrukture. Napadi na računarske sisteme i mreže koji mogu izazvati prekid u radu, gubitak života ili povredu ljudi, fizičko uništenje, finansijske i ekološke posledice, su akti sajber terorizma. Teroristi Islamske države su paralaleno sa fizičkim, osvajali i sajber prostor pre svega širokom upotrebom društvenih mreža za potrebe propagande. Ovaj rad predstavlja pokušaj autora da predstavi razliku između akta sajber terorizma i aktivnosti terorista na internetu kao što je širenje propagandi, kao i da pruži analizu aktivnosti pripadnika Islamske države u sajber prostoru.

Ključne reči: terorizam, sajber terorizam, Islamska država, sajber napadi, propaganda, digitalni džihadizam, sajber teroristi