UDK 321.7:342.8(497.6)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 73-85
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 02 Feb 2016
Prihvaćeno: 02 Mar 2016

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA U ASIMETRIČNOM FEDERALNOM UREĐENJU U BOSNI I HERCEGOVINI?

Sahadžić mr. sc. Maja (mr. sc. Maja Sahadžić, Pravni fakultet Univerziteta u Antwerpenu), maja.sahadzic@uantwerpen.be

Mogućnost primjene neposredne demokracije, točnije referenduma, kao oblika neposredne demokracije na državnoj razini Bosni i Hercegovini (BiH), promatrajući s pozitivnopravnog stanovišta, stvara nedoumicu. Razlog tomu je što pravni osnov za referendumsko odlučivanje na državnoj razini nije utvrđen u pozitivnopravnim propisima. Pritom, ne treba zaboraviti da ova tematika, iz više razloga, predstavlja gorku materiju u okvirima iznuđenog ali i neuobličenog ustavnog sustava BiH. Eo ipso, prisutna su različita shvatanja ovog pitanja, a raščlanjivanje različitih aspekata ove tematike je diskretno i pod utjecajem pravničke dosjetljivosti koja koketira s političkim pokroviteljstvom različitih osnovica. S tim u vezi, ovaj prilog je usmjeren na objektivno pravničko analiziranje mogućnosti referendumskog odlučivanja na državnoj razini u BiH.

Ključne reči: neposredna demokracija, referendum, državna razina, Bosna i Hercegovina, Belgija, Švicarska, Njemačka, Austrija