UDK 364(8)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 86-103
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 May 2016
Prihvaćeno: 30 Jun 2016

SOCIJALNA SIGURNOST U DRŽAVAMA LATINSKE AMERIKE: UTICAJ EKONOMSKE I POLITIČKE KRIZE U VENECUELI NA PROCES LATINOAMERIČKE INTEGRACIJE

Dujić dr Ivan (Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Složeni savremeni odnosi među državama ne mogu se zamisliti bez uključenja opšteg pojma bezbednosti. U tom kontekstu pojam bezbednosti dobija višeznačno određenje, što znači da obuhvata, između ostalog, i socijalni aspekt savremenih odnosa. U ovom radu razmatraće se socijalni aspekt bezbednosti, odnosno socijalna sigurnost u državama Latinske Amerike. Procesi nacionalnih integracija u ovim državama, nakon Hladnog rata, čine osnovu procesa (pod)regionalnih integracija. Napredak u ovim procesima postao je očigledan kada su države Latinske Amerike odlučile da socijalnu sigurnost učine sastavnim delom oba procesa. Savremeni razvoj socijalne sigurnosti na prelazu iz XX у XXI stoleće tekao je naporedo u svim državama, što je dovelo do usložnjavanja njihovih međusobnih odnosa. S druge strane, aktuelna ekonomska i politička kriza u Venecueli stavlja proces regionalnih integracija među državama Južne Amerike pred izazov da odoli krizi. Od krize u Venecueli i procesa regionalnih integracija država Južne Amerike, Srbija treba da izvuče pouke kako bi postala deo procesa integracija evropskih država.

Ključne reči: socijalna sigurnost, Latinska Amerika, proces nacionalnih integracija, proces (pod)regionalnih integracija, Južna Amerika, Venecuela, Srbija