UDK 327.56::351.88(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 104-115
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 22 Dec 2015
Prihvaćeno: 18 Jan 2016

EVROPSKA SLUŽBA ZA SPOLЈNE POSLOVE: SPOREDAN AKTER U EVROPSKOJ DIPLOMATIJI

Petrović Miloš (Miloš Petrović, Doktorand na Fakultetu političkih nauka), petrovic1milos@gmail.com

Evropska služba za spolјne poslove može jasnije artikulisati globalne stavove EU. Diskrepanca između institucionalnog doprinosa u kreiranju politika i nedovoljno regulisanog statusa narušava autonomnost Službe, što je krivica Lisabonskog ugovora i prodornosti institucija. Osim okvira ZSBP, delovanje je omeđeno i međuvladinim odlučivanjem u ostalim spoljnopolitičkim segmentima. Divergentni interesi i loše institucionalno nasleđe rezultiraju preklapanjem/ neustupanjem zadataka. Neophodno je ispitati izazove za operativnost Službe i analizirati razvoj putem institucionalne argumentacije. Od pomoćnog tela, ESSP je počela da utiče na institucionalni kontekst, što rađa problem institucionalnog identiteta. Služba može doprineti ZSBP u osiguravanju saglasnosti zemalja-članica, i naknadnim preuzimanjem kompetencija. Uz manje otpora i efikasnije postizanje zajedničkih stavova stvorili bi se uslovi za poboljšanje performansi ESSP u domenu koordinacije, i olakšalo njeno institucionalno pozicioniranje.

Ključne reči: ESSP, delegacije EU, države-članice, nadležnost, autonomnost, Visoki predstavnik, Savet, spoljna politika, institucije, pozicioniranje