UDK 339.732.2(5):[339.732+339.732.4
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1164, str. 24-41
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 08 Sep 2016
Prihvaćeno: 08 Oct 2016

BRETONVUDSKE INSTITUCIJE NEMAJU ALTERNATIVU: DA LI AZIJSKA INFRASTRUKTURNA INVESTICIONA BANKA PREDSTAVLJA PRETNJU POSTOJEĆIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA?

Dragičević Ognjen (Ognjen Dragičević, student doktorskih studija politikologije, međunarodne i evropske studije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), dragichevic.ognjen@gmail.com

Rad je posvećen istraživanju teze da Azijska infrastrukturna investiciona banka predstavlja pretnju po Bretonvudske institucije i njihove partnere. Autor u ovom članku ističe četiri ključna argumenta zašto odbacuje pomenutu tezu. Ovi argumenti se odnose na svrhu/nadležnosti, kapacitete ovih institucija, motive za nastanak AIIB-a, kao i slična iskustva u pogledu stvaranja Nove razvojne banke BRIKS-a. Drugim rečima, namera autora jeste da ukaže da se zbog različite namene/nadležnosti AIIB ne može porediti sa MMF-om, kao i da zbog manjih kapaciteta, nedostatka iskustva i rizika od upliva političkog uticaja glavnog principala AIIB nije relevantna pretnja/konkurent Svetskoj banci.

Ključne reči: Azijska infrastrukturna investiciona banka, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, međunarodni finansijski sistem, ekonomski rast, razvoj, ekonomski interesi