UDK 556.166:551.583
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1164, str. 42-55
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 10 Oct 2016
Prihvaćeno: 10 Nov 2016

ZAGAĐENJA IZAZVANA POPLAVAMA KAO GLOBALNI PROBLEM

Jazić Aleksandar (dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

Klimatske promene izazvane brzim tehnološkim razvojem uzrokuju sve češće elementarne nepogode koje dobijaju oblik vanrednih situacija. Poplave su jedne od najčešćih elementarnih nepogoda koje pogađaju jednu ili više država odjednom. Opasnosti koje poplave nose sa sobom prete da ugroze živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu na nekoj teritoriji. U zavisnosti od svog obima poplave mogu imati različite oblike. Poplavni talasi mogu biti takvi da u potpunosti unište postojeću infrastrukturu i izazovu zagađenja do nivoa ekološke katastrofe. Zato se događa da poplave u potpunosti parališu normalno funkcionisanje države i društva na nekom delu teritorije. U tim situacijama otežana je kontrola nadležnih organa na pogođenim delovima teritorije. Države danas preduzimaju značajne mere kako bi sprečile nastanak poplava ili brzo uklonile posledice njihovog negativnog delovanja. Paralisanje rada državnih organa na nekom delu teritorije utiče na bezbednost države u celini. Zato se u savremenim bezbednosnim politikama država sve više pažnje obraća na, takozvanu, ekološku bezbednost.

Ključne reči: poplave, globalizacija, klimatske promene, životna sredina, vanredne situacije, bezbednost, ekologija