UDK 341.231(213.522.2-15)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1165, str. 73-85
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 22 Dec 2016
Prihvaćeno: 23 Jan 2017

ZAPADNOSAHARSKO PITANJE

Nikolić Aleksa (Autor je student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), aleksanikolic.pravni@gmail.com

U radu se razmatra pitanje regiona Zapadne Sahare i prava naroda Zapadne Sahare na samoopredeljenje. On obuhvata analizu nastanka ustaničkog pokreta na ovoj teritoriji, istorijski značaj ovog regiona, odnos koji međunarodna zajednica ima prema njemu, kao i odnos susednih država prema istom. Autor pokušava da skrene pažnju na nezainteresovanost međunarodne zajednice za rešavanje ovog problema. Ovaj rad se bavi i analizom savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde vezanim za pitanje da li je ova teritorija predstavljala terra nullius, te koje su zakonske veze između ove teritorije i ostalih zemalja u sporu, kao i Rezolucijom 690 koja garantuje održavanje referenduma o ovom pitanju pod kontrolom UN. Autor takođe skreće pažnju na konstantno, dugogodišnje kršenje osnovnih ljudskih prava na ovoj teritoriji. Posebno je istaknut značaj velikih sila za (ne)rešavanje ovog problema.

Ključne reči: Zapadna Sahara - Polisario – Maroko – Međunarodna zajednica - Pravo naroda na samoopredeljenje