UDK 338.23:336.74
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1165, str. 86-101
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Dec 2016
Prihvaćeno: 18 Jan 2017

MONETARNA POLITIKA U USLOVIMA USPORENOG GLOBALNOG OPORAVKA

Vujić Jelena (Narodna banka Srbije, Beograd), jelena.r.vujic@gmail.com

Neizvestan oporavak globalne ekonomije, geopolitički rizici, buduće cene nafte i sirovina, volatilno kretanje kapitala i niske kamatne stope u velikoj meri opredeljuju monetarnu politiku. Veoma prilagodljive monetarne politike i izlaz iz ovakvih politika predstavljaju glavne izazove za kreatore monetarne politike. Iako su prilagodljiva politika i niske kamatne stope nakon izbijanja krize uticale na kreditni rast i priliv kapitala, njihova dugoročna primena utiče na profitabilnost banaka, pojavu novih rizika i otežava povratak na konvencionalne mere monetarne politike. Ipak, očekuje se da će se primena nestandardnih mera nastaviti u budućnosti i da će izlazak iz režima kvantitativnih olakšica biti postepen u skladu sa postizanjem ciljane inflacije i održivog ekonomskog rasta. U takvim okolnostima posebno je značajna podrška fiskalne politike i strukturnih reformi.

Ključne reči: monetarna politika, nekonvencionalne mere, finansijska kriza, finansijsko posredovanje, prekogranični tokovi, kreditiranje, rizici