UDK 347.965.42(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 22-34
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 03 Mar 2017
Prihvaćeno: 03 Apr 2017

EVROPSKA UNIJA KAO POSREDNIK U DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE – KRITIČKI OSVRT

Perić Jovana (Autorka je student master akademskih studija, modul Međunarodna politika na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu), pericjovana2@gmail.com

Rad proučava delovanje Evropske unije kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, od 2011. godine. Naglasak je upravo na medijatorskom angažovanju Unije, a ne na pozicijama strana u dijalogu, njihovim interesima, ili stavovima o dijalogu ili posredniku. Cilj je utvrđivanje najvažnijih uspeha, ali i neuspeha koje je Unija ostvarila, budući da se vrlo često javlja jednostrana slika u kojoj se pozitivni ishodi pripisuju posredniku, a negativni stranama u dijalogu. Medijatorski proces propušten je kroz metodološki okvir koji utvrđuje format, ključne dimenzije i strategije. Glavni zaključak jeste da je Evropska unija kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine delimično uspešna – ona beleži formalne uspehe i neformalne neuspehe. Kao glavni budući izazov nameće se definisanje uspeha u dijalogu i posredovanju.

Ključne reči: Evropska unija, Beograd, Priština, posredovanje, dijalog