UDK 341.123:323.2(569.1)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 35-55
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 18 Apr 2017
Prihvaćeno: 18 May 2017

ULOGA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA U BORBI PROTIV TERORIZMA TOKOM SIRIJSKE KRIZE

Pop-Lazić Isidora (Isidora Pop-Lazić je diplomirani politikolog za međunarodne poslove), isidora990@gmail.com

Građanski rat u Siriji koji bukti još od 2011. godine, kao svoju posledicu, pored ogromnog broja migranata na tlu Evrope, ima i eskalaciju terorizma i to ne samo u Evropi već širom sveta. Suzbijanje terorizma kao globalnog problema povereno je, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, Savetu bezbednosti, kao najvišem organu zaduženom za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Pitanje terorizma se, od strane država članica, često zloupotrebljava i tretira kao sredstvo za sprovođenje kako spoljne, tako i unutrašnje politike velikih sila, zanemarujući time da njihovo delovanje treba da bude in commune bonum, odnosno za opšte dobro čovečanstva, koje je i te kako ugroženo ovim složenim oblikom političkog nasilja. Imajući u vidu da sredstva javnog informisanja u Srbiji u većini slučajeva nisu izveštavala o rezolucijama koje se bave temom terorizma, već je fokus bio usmeren na senzacionistički element terorističkih napada, nameće se potreba za sveobuhvatnom analizom tih dokumenata uzimajući u obzir njihovu pravnu snagu.

Ključne reči: terorizam, Savet bezbednosti, rezolucija, sirijska kriza, Islamska država, ISIS/ISIL