UDK 327(560:497.6)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 56-76
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 27 Jul 2017
Prihvaćeno: 27 Aug 2017

POLITIČKI, EKONOMSKI I KULTURNI ASPEKTI PRISUSTVA TURSKE U BIH OD 2003. GODINE

Lazić Vuk (Autor je student na master programu „Međunarodna politika“ na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu),

Kontinuirano jačanje Turske uz izmenjene globalne okolnosti prouzrokovane okončanjem Hladnog rata, stvorilo je mogućnost za određenje sveobuhvatne i relativno nezavisne strategije državnog nastupanja, oličene u konceptu neoosmanizma. Veliki značaj u okviru ove strategije ima region Balkana, sa posebnim akcentom na geopolitički prostor Bosne i Hercegovine. Od dolaska na vlast AKP, na čelu sa Redžepom Tajipom Erdoganom, uočljivi su novi impulsi u smeru jačanja političkog, ekonomskog, bezbednosnog i kulturnog aspekta turskog prisustva u BiH. Sprovođenje koncepta neoosmanizma na prostoru BiH u velikoj meri usmereno je ka zaštiti interesa muslimanskog faktora, a neretko suprostavljeno interesima druga dva naroda. Politički uticaj predstavlja najdominantiju oblast turskog prisustva, dok ekonomski i kulturni beleže određena jačanja. Sa druge strane, osim Turske na muslimanski činilac pre svega, ali i na celokupan prostor BiH, uticaj još od vremena otpočinjanja građanskog rata (1992–1995) imaju konkurenti Iran i Saudijska Arabija, koje teže jačanju sopstvenog uticaja i geopolitičkih strategija na ovom prostoru.

Ključne reči: