UDK 327(520)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 77-92
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 27 Jul 2017
Prihvaćeno: 27 Aug 2017

POZICIJA JAPANA U ISTOČNOJ AZIJI: OD REGIONALNE SILE DO ZAVISNOG BALANSERA

Stanković Sanja (Autor je student na master programu „Studije mira“ na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu),

U radu se analizira položaj Japana u regionu Istočne Azije, sa osvrtom na istorijski tok, od uspona do regionalne, a zatim i velike sile koja je koristila svoju moć u ostvarivanju imperijalističkih ciljeva. Takođe, rad obuhvata analizu japanske sposobnosti da povrati stari položaj u regionalnoj raspodeli moći, posle odlaska američkih upravljača 1952. godine. Poseban osvrt stavljen je na strategiju Japana da, u novim okolnostima, pre svega uzdizanju Kine kao svetske sile, održi status quo na Dalekom istoku.

Ključne reči: Japan, balansiranje, uspon Kine, Drugi svetski rat, ofanzivnidefanzivni realizam, hedžing