UDK 330.342.172:339.732
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 138-157
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 01 Aug 2017
Prihvaćeno: 01 Sep 2017

POLITIKA USLOVLJAVANJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Vujović Goran (Goran Vujović magistar pravnih nauka, Advokatska kancelarija Vujović, Stevana Dukica 9, Beograd), goransvujovic@hotmail.com

Svrha MMF-ih programa je pomoć zemljama u razvoju koje se suočavaju sa ekonomskim i finansijskim problemima, a cilj je jačanje stabilnosti njihovog deviznog kursa, finansijskog sistema i nacionalne valute, što sledstveno vodi povećanju ugleda država-članica i poverenja inostranih investitora, te ubrzanju regionalnog razvoja. Pritom, MMF je, uprkos pozitivnim rezultatima, kritikovan jer je od savetodavne, tehničke i nepolitičke institucije pretvoren u aktera koji limitira integritet država-članica koje, iako pod pritiskom proliferacije uslova, nisu ostvarile očekivani privredni rast. Ipak, ako odgovarajući na kritike uzmemo u obzir reformske kapacitete vlada i sklonost političara ka korupciji jasno je zašto MMF koristi potrebu država-članica za kreditima i odnos subordinacije prilikom primene politike uslovljavanja. Ali, neophodno je i da MMF programske uslove adaptira specifičnim okolnostima država-članica.

Ključne reči: politika uslovljavanja, programi i krediti strukturnog prilagođavanja, liberalizacija tržišta, proliferacija uslova