UDK 314.113:338.1(497.11)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1168, str. 36-61
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 Sep 2017
Prihvaćeno: 26 Oct 2017

UTICAJ MIGRACIONE POLITIKE NA RAZVOJ SRBIJE

Grečić Vladimir (Prof. dr Vladimir Grečić, redovni član AEN), vgrecic@beotel.net

Srbija je već četvrt veka suočena sa rastućom tendencijom depopulacije (negativna stopa prirodnog priraštaja je sve veća i emigracija mladih, osobito obrazovanih i talentovanih ljudi sve dinamičinija), kao i slabim privrednim performansama i izrazito skromnim ekonomskim razvojem. Ona se danas suočava sa velikim izazovima, jer je zemlja utočišta, tranzita i porekla za mnoge ljude koji su morali da napuste svoje domove iz različitih razloga. Politika upravljanja migracijama postala je važna oblast javnih politika, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu. Ekonomska teorija prekograničnih migracija bavi se, u najvećoj meri, sledećim pitanjima i to: zašto ljudi migriraju, ko migrira, i koje su posledice kako po zemlje porekla migranata tako i po zemlje odredišta? Iako postoji tendencija u literaturi da se napravi razlika između unutrašnjih i međunarodnih (eksternih) migracija, zapravo postoji samo jedna ekonomska teorija migracija. Migracija predstavlja ulaganje za nečiju dobrobit. Efikasnost migracionih politika je često osporavana zbog navodnog propusta da se upravlja imigracijama na način da se država zaštiti od neželjenih migranata i njihovih neproduktivnih efekata. Međutim, zbog osnovnih metodoloških i konceptualnih ograničenja, dokazi navodne tvrdnje su ostali nejasni. Centralno pitanje na koje autor traži odgovor jeste: Kako migraciona politika Srbije utiče na veličinu, pravce i prirodu migracija u zemlju i iz zemlje? Uz to, koji su efekti migracija i značaj ovih efekata za sveukupni razvoj Srbije? U cilju izgradnje konceptualne jasnoće, autor podvlači razliku između efekata emigracione politike u pogledu obima migracija, prostorne pokretljivosti, kompozicije migracija (legalni kanali i karakteristike migranata, sa posebnim naglaskom na talente), tajming migracija i povratak migranata u matičnu državu. Konačno, autor sugeriše i neke mere i aktivnosti koje bi državni organi trebalo da preduzimaju radi minimiziranja gubitaka i maksimiziranja dobiti od spoljnih migracija Srbije.

Ključne reči: migracije, determinante migracionih politika, teorije migracija, migraciona politika, efikasnost politika, Srbija